Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Přijďte si dnes zvolit své Europoslance - volby do Evropského Parlamentu 24.5. a 25.5.2019

Volby do Evropského parlamentu se konají v pátek 24. května 2019 od 14.00 do 22.00 a v sobotu 25. května 2019 od 8.00 do 14.00.

Volby do Evropského parlamentu se konají v pátek 24. května 2019 od 14.00 do 22.00 a v sobotu 25. května 2019 od 8.00 do 14.00.

Volební místnost je na obecním úřadě Prostřední Bečva čp 272.
Volit může občan ve věku 18 let, který je nejméně od 10. dubna 2019 hlášen k trvalému pobytu na území ČR.
Volič musí ve volební místnosti prokázat totožnost a státní občanství – platným občanským průkazem, cestovním pasem.
Občan jiného členského státu EU tak učiní např. průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním nebo občanským průkazem.

Hlasovací lístky jsou pro každý kandidující subjekt (stranu) vytištěny samostatně.
Na vybraném hlasovacím lístku může volič udělit preferenční hlas maximálně dvěma kandidátům – zakroužkováním pořadového čísla. Zakroužkuje-li více, nebude se přihlížet k přednostnímu hlasu.
V úřední obálce může být pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas neplatný.
Voliči, který není zapsán v seznamu voličů pro voly do EP, volební komise neumožní hlasování.  Pokud však volič hlasuje na voličský průkaz, nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu (zastupitelský úřad, změna trvalého pobytu), a prokáže právo hlasovat, volební komise hlasování umožní.
Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, odevzdá ho okrskové volební komisi.

Volič, který se ze závažných důvodů (např. zdravotních) nemůže dostavit do volební místnosti, má možnost hlasovat do přenosné volební schránky, pouze však v rámci svého volebního okrsku.
Ve volební místnosti bude pro voliče k dispozici volební zákon v českém, anglickém, francouzském a německém jazyce, a informace ve všech jazycích členských států EU.