Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Informace ČTÚ pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu

Informace ČTÚ pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu

Český telekomunikační úřad oznamuje, že v tomto regionu bude zahájeno uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí, což bude znamenat pro obyvatele zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb. Nicméně uvedená skutečnost může za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu.

Tato nepříjemná situace může být způsobena tím, že nové mobilní rádiové sítě využívají kmitočty, které dříve byly určeny k šíření televizního vysílání a nyní, po přechodu televizního vysílání na standard DVB-T2, jsou určeny pro nové mobilní sítě. Abychom mohli společně případné technické problémy, pokud se vyskytnou, co nejdříve vyřešit, seznamte se se zde uvedenými informacemi, abyste mohli i nadále nerušeně sledovat televizi přes anténu a zároveň také využívat nové mobilní služby.

V souladu s platnou legislativou (zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a změně některých souvisejících zákonů) je v tomto případě odstranění rušení Vašeho televizního příjmu povinen zajistit provozovatel základnové stanice mobilní sítě (mobilní operátor). Nejčastějším, a také nejefektivnějším řešením problému je technický zásah přímo na Vaší televizní anténě. K tomu, aby tak mobilní operátor musel učinit je nutné, aby Český telekomunikační úřad (dále „ČTÚ“) v dané věci rozhodl a tuto povinnost operátorovi uložil, tudíž se musí ČTÚ o Vašem problému včas dovědět. Aby celý proces proběhl co nejrychleji, doporučuje ČTÚ postupovat podle následujících zásad:

Rušení televizního příjmu přes anténu, se doporučuje co nejdříve oznámit Českému telekomunikačnímu úřadu. Při tomto oznámení je vhodné dodržet následující postup:

I. Před podáním oznámení o rušení příjmu na ČTÚ: • Ověřit si, zda televizní přijímač a jeho přijímací anténa nevykazuje známky závady - doporučeno je např. kontaktovat sousedy, zda mají obdobné problémy s příjmem televize a od kdy, ověřit alespoň vizuálně stav vlastní televizní antény a svodu apod. • Na interaktivní mapě si ověřit zadáním adresy místa, kde přijímáte televizní signál přes anténu, zda v okolí nebyla do zkušebního provozu spuštěna základnová stanice mobilní sítě. • Ověřit si, zda nezávisí rušení přijmu televize na používání vlastního mobilního telefonu, tj. zda mobilní telefon není v blízkosti televizního přijímače a není tak zdrojem rušení.

V případě, že problémy s rušením příjmu přetrvávají je doporučeno oznámit tuto skutečnost ČTÚ formou: „Oznámení o rušení televizního příjmu“.

II. Oznámení o rušení televizního příjmu na ČTÚ:

Aby rušení mohlo být odstraněno na náklady provozovatele mobilní sítě, je nezbytné, aby o tomto rozhodl ČTÚ. Proto je nutné vždy tuto skutečnost oznámit ČTÚ. Pro oznámení rušení máte možnost využít některého z následujících komunikačních kanálů: • Vyplnit elektronický formulář pro oznámení o rušení televizního příjmu a odeslat formulář e-mailem na adresu podatelna@ctu.cz nebo formulář vytisknout-podepsat a odeslat poštou. • Telefonicky kontaktovat odborná pracoviště místně příslušných útvarů ČTÚ, kde je možno rušení oznámit (Kontakty v souboru ZDE). K tomu je vhodné si připravit informace v rozsahu viz následující odstavec:

„Oznámení o rušení TV příjmu“ – přičemž toto oznámení by mělo obsahovat následující údaje: ➢ Identifikace podatele: jméno a příjmení podatele - datum narození - adresu trvalého pobytu (adresa pro doručování), - IČO (pouze podnikatelé a právnické osoby), - kontaktní údaje (nejlépe telefon, případně e-mail). ➢ Popis oznamovaného problému: adresa výskytu rušení (pokud je odlišná od adresy pro doručování), rušené programy (nebo kanály, vysílače, apod..), typ používané přijímací antény (individuální venkovní, event. použití zesilovače, pokojová, společná, TKR, atd.), stručný popis projevu rušení, začátek vzniku rušení, časový výskyt rušení - případná další sdělení.

III. Co lze očekávat po oznámení rušení televize na ČTÚ: • Budete kontaktováni pracovníkem ČTÚ (telefonicky), který upřesní další detaily a domluví termín měření u Vás, anebo Vám přímo oznámí, že odrušení u Vás provede operátor, který s Vámi následně dohodne termín zásahu. • V případě, že rušení bylo způsobeno mobilní rádiovou sítí, budete po provedeném technickém zásahu do Vašeho anténního systému moci sledovat televizi přes anténu ve stejné kvalitě, jako před uvedením základnové stanice mobilní sítě do provozu. Další informace k problematice rušení televizního příjmu přes anténu způsobené mobilními sítěmi naleznete na www stránkách ČTÚ: Rušení příjmu terestrické televize

Pro lepší orientaci v této problematice uvádíme některé nejčastější otázky a odpovědi, které s rušením televizního příjmu z důvodu provozu mobilních sítí souvisí:

„Co je nejčastější příčinou vzniku rušení příjmu televize?“

➢ Vaše televizní anténa se nachází v blízkosti základnové stanice (dále také „BTS“) mobilní sítě. Za kritickou lze považovat vzdálenost do 450 až 500 m. Tuto skutečnost si lze ověřit na interaktivní mapě prezentované zde: https://digi.ctu.cz/zp/ . Zadáním konkrétní adresy místa, kde přijímáte televizní signál přes anténu, se vám zobrazí adresní místo (čtvereček) a dále se zobrazí základnové stanice ve zkušebním provozu v okolí (červený bod). Po najetí kurzorem myši se zobrazí číslo BTS, místo a termín uvedení do zkušební provozu. V případě, že je adresní místo ve vzdálenosti menší než 500 m od BTS je pravděpodobné, že dojde (dochází) k rušení příjmu televize.

➢ Vaše televizní anténa je směrována na vysílač televizního signálu a ve stejném směru je umístěna základnová stanice mobilní sítě. Opět si lze ověřit prostřednictvím interaktivní mapy, kde po zadání své adresy uvidíte své adresní místo a v okolí základnové stanice ve zkušebním provozu (červený bod) po najetí kurzorem myši se zobrazí číslo BTS, místo a termín uvedení do zkušební provozu. Pokud je směrování televizní antény přibližně stejné jako je směr spuštěné BTS může být příčinou rušení televizního příjmu tato základnová stanice, i když je její vzdálenost od antény větší jak 500 m.

➢ V blízkosti Vašeho televizního přijímače se nachází koncové mobilní zařízení (mobilní telefon, rádiový modem apod.) – v tomto případě postačí zařízení umístit dále od televizního přijímače.

➢ Používáte nevhodnou nebo náhražkovou televizní anténu, nejčastěji se jedná o pokojové antény. Řešením je použití klasické venkovní pevně instalované antény. Pokud chcete dále používat pokojovou anténu, je doporučeno použít anténu s filtrem, případně změnit umístění antény, nicméně v tomto případě odrušení nejde na vrub mobilního operátora.

➢ V dané oblasti je nedostatečný nebo nekvalitní televizní signál. V této situaci není problémem rušivý signál od mobilní sítě, ale nekvalitní televizní signál a věc je nutno řešit s provozovatelem televizní sítě.

„Jak poznám, že se jedná o rušení provozem mobilní sítě?“

➢ Rušení způsobené mobilní sítí se projeví náhle, dosti masivně a přímo souvisí s uvedením do zkušebního provozu základnové stanice mobilní sítě v blízkém okolí. Tím se liší od rušení televizního příjmu, které je zapříčiněno např. nekvalitním televizním signálem, které závisí často na počasí, denní a roční době apod. a projevuje se většinou nepravidelně.

Fotogalerie