Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Zpravodaj získal 1. místo v krajském kole hodnocení radničních novin

Zpravodaj získal 1. místo v krajském kole hodnocení radničních novin

Zpravodaj Obce Prostřední Bečva získal 1. místo v krajském kole soutěže „Radniční listy roku 2021“ v kategorii obcí do 10 tis. obyvatel, kde bylo hodnoceno 71 přihlášených novin. Soutěž organizuje spolek Kvalikom, který se snaží zlepšovat a kultivovat způsob komunikace veřejných institucí.

Soutěž se uskutečnila pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a jak píše Kvalikom na svých stránkách: „Česká republika je zemí „radničních listů“. Malé vísky i statutární města vydávají své tištěné zpravodaje, které dnes svou kvalitou mnohdy převyšují komerčně vydávaná periodika. V tomto ohledu jsme do jisté míry světový unikát. Rozhodli jsme se proto důkladně se zaměřit na kvalitu novin vydávaných obcemi, městy, městysy a městskými částmi.“

Součástí ocenění bylo také podrobné hodnocení na základě prostudování min. 3 náhodně vybraných čísel. V tomto hodnocení vychází náš zpravodaj velmi pozitivně z hlediska obsahu textů, informační náplně, rozsahem nebo praktičností.

Hodnocené periodikum je velmi kvalitním informačním kanálem. Obyvatelé díky němu mají přehled o všem důležitém. Zpravodaj referuje o činnosti radnice včetně zastupitelstva, a to objektivní formou bez náznaků zneužívání listu k politické propagaci. Zpravodaj se věnuje všemu dění, tedy neomezuje se pouze na činnost úřadu, ale zahrnuje také aktivitu spolků, sportovních klubů, kulturních a společenských aktivit, vybírá si různá zajímavá témata, která zpracovává více do hloubky. To vše ze zpravodaje činí kvalitní médium, které je obyvatelům dostupné v tištěné formě, ale i elektronicky v on-line archivu.

Jako mimořádně kvalitní hodnotíme veškeré texty po stránce obsahové, stylistické a gramatické. Textové útvary jsou čtivé, poutavé, zajímavé a vyhýbají se typicky “úřední” mluvě, tedy působí jako texty běžně publikované v profesionálních komerčních zpravodajských médií. To samozřejmě napomáhá čtenářské atraktivitě a chuti čtenáře si zpravodaj přečíst celý, vracet se k němu a těšit se na další číslo.

Zpravodaj je vydáván v dostatečném rozsahu, tedy obsahuje nejen “povinné” informace, ale nad rámec toho i další atraktivní obsah, který vydá minimálně na několik desítek minut. Může se to zdát jako samozřejmost, ale některá radniční periodika jsou svým obsahem skutečně až příliš stručná.

Periodikum obsahuje zábavní prvky, které jsou čtenářsky atraktivní a zejména pro starší čtenáře jsou velmi vítaným zpestřením. Úlohou radničních listů by mělo být nejen informovat, ale také snažit se obstát doslova v záplavě komerčních tištěných periodik nejen kvalitou regionálně zaměřených informací, ale i těmito prvky (křížovka, sudoku, omalovánky, komiks atd.), které přispívají k oblibě, využitelnosti a všestrannosti titulu.

Zpravodaj neopomíjí edukativní snahu, což je i jedním z tradičně hodnocených kritérií. Právě radniční listy jsou totiž mnohdy jediným způsobem, jak se většina obyvatel seznamuje s historií místa, ve kterém žije. Všímáme si proto, zda se obec snaží poskytnout vhled do historie, zda přináší příběhy zajímavých osobností, rodáků či výtažky z obecní kroniky. Edukativní rozměr periodika ale nemusí reprezentovat pouze historie, ale například i různé formy osvěty (ekologie, občanské soužití a podobně). Hodnocené periodikum tuto funkci splňuje.

Hodnocená vydání vynikala vysokou kvalitou nejen textů, ale i doprovodných fotografií. Prokazatelně je výběr užitých snímků velmi pečlivý a uvážlivý. Fotografie jsou ostré, ve vhodné kompozici, tonalita v pořádku, technické provedení vždy na skvělé úrovni.

Z celkových 50 bodů získal náš zpravodaj 45. Rezervy dle hodnotitelů máme v grafickém zpracování, kdy by obsahu prospělo více prostoru, aby nebyl tak nahuštěný, popř. přidat piktogramy nebo jiné grafické prvky pro snadnější orientaci. Celé hodnocení si můžete přečíst zde.

Jsem ráda, že náš zpravodaj získal takto kvalitní umístění, ale zejména mě těší, že jej Prostřednobečvané čtou a je pro ně zajímavý, protože to je náš hlavní cíl. Pokud máte ke zpravodaji připomínky, popř. nápad, co byste rádi na jeho stránkách našli nebo máte zajímavý text, pošlete nám jej: zpravodajpb@prostrednibecva.cz nebo mistostarosta@prostrednibecva.cz.

Alena Srovnalová, místostarostka obce

Fotogalerie