Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Stavba chodníku podél místní komunikace na p.č. 3088/1 - Prostřední Bečva

Výše dotace: 1 929 408,79 Kč

Datace: strukturální fond ERDF

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008406

Předmět projektu: V rámci realizace projektu dojde k výstavbě bezbariérového chodníku podél místní komunikace na parcele č. 3088/1, vedoucí od Obecního úřadu západním směrem až po křižovatku s místní komunikací p.č. 397/13, v celkové délce 545m.
Nový chodník umožní jednak bezpečný pohyb chodců v této části obce, jednak naváže 
na stávající chodník pro chodce za křižovatkou a budovaný chodník podél silnice I/35 směrem k Obecnímu úřadu a vytvoří tak komunikační celek pro pěší.

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy, především 
se zaměřením na chodce a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Díky výstavbě nového chodníku dojde k propojení a vzniku komunikačního bezbariérového celku nejen 
pro pěší a ke zlepšení dopravní infrastruktury v obci.

Specifické cíle:
- zvýšení bezpečnosti dopravy a chodců 
- zvýšení plynulosti provozu 
- vznik komunikačního bezbariérového celku nejen pro pěší
- minimalizace negativních účinků dopravy na životní prostředí
- zlepšení dopravní infrastruktury v obci