Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Odpady za rok 2020 v naší Obci

Rok 2020 byl ve všech směrech mimořádný. Projevilo se to i v odpadovém hospodářství naší obce, takže meziroční srovnání není úplně vypovídající, ale pojďme se na něj podívat. Jak to tedy vypadalo u nás s odpady v roce 2020?

Od ledna 2020 jsme zavedli novinku v motivačním systému a to slevu pro domácnosti za minimální svoz SKO (směsného komunálního odpadu). Každé domácnosti evidujeme počet svezených popelnic a pokud nepřekročí určité množství, mají nárok na slevu 100Kč, resp. 50 Kč ze základního poplatku. Od tohoto opatření jsme očekávali snížení množství SKO, k čemuž ovšem nedošlo a množství SKO v roce 2020 stagnovalo (viz. graf. č. 1). Důvodem je zřejmě pandemie, kdy trávíme více času doma (homeoffice, distanční výuka, karantény) a tudíž produkujeme více odpadů. Také chataři a chalupáři  trávili v obci díky koronaviru více času.

 

 

Pokud ovšem meziročně srovnáme produkci SKO+ tříděného odpadu, tak zjistíme, že v roce 2019 jsme vytřídili pouze 16%, ale v roce 2020 to už bylo 20% odpadu. Stále však ani zdaleka nenaplňujeme cíle dané EU a novým zákonem o odpadech, kdy bychom k roku 2035 měli vytřídit (a zrecyklovat) min. 65% komunálních odpadů. V letošním roce jsme vytřídili téměř 90 tun odpadu, což bylo o 20 tun více než v roce 2019. Z grafu č. 2 je zřejmé, že extrémně vzrostlo množství plastů, dále skla a železného odpadu. Papíru a kartonů bylo naopak o něco méně.

 

 

Nárůst množství odpadu (v našem případě tříděného) se odrazil také v celkových nákladech. Ačkoliv jsme v roce 2020 vybrali téměř o 80 tis. více na poplatcích od chatařů i občanů, tak přesto jsme na likvidaci odpadů dopláceli 550 tis. Kč, což je o 50 tis. více než v předchozím roce. Z tabulek č. 1 a 2 je zřejmý nárůst finančních prostředků za likvidaci tříděného odpadu, což souvisí s jeho větším množstvím a také s novými poplatky za plast a papír, které se v průběhu roku mění, tak jak se vyvíjí situace na trhu. V loňském roce jsme také pořizovali nové kontejnery do sběrných míst.

 

 

 

A kolik stojí likvidace jednotlivých druhů odpadu? V následující tabulce naleznete ty nejčastější – SKO (odpad z popelnic a kontejnerů), objemný odpad (velké kontejnery ve sběrném dvoře), nebezpečný odpad (sběrný dvůr), tříděný odpad – kde jsou započítány náklady na jeho likvidaci i příspěvek od Ekokomu za třídění. Je zřejmé, že likvidace vytříděného odpadu obec stojí daleko méně korun než směsný nevytříděný odpad.

 

 

A jak v roce 2021? Poslanci v polovině prosince 2020 přijali nový zákon o odpadech 541/2020 Sb. platný od 1. 1. 2021. Ačkoliv jeho přijetí média v předvánočním a stále přítomném pandemickém čase téměř nezaznamenala, je fakt, že přináší zásadní změny do odpadového hospodářství obcí i samotných občanů. Nově např. zákon postihuje obce, které odevzdají na skládku více jako 200 kg odpadu na občana vyšším skládkovným. Prostřední Bečva evidovala v loňském roce 272 kg na občana. V přepočtu to znamená o 40 tis. Kč vyšší roční náklady na svoz směsného odpadu. Podle nového zákona se každým rokem množství směsného odpadu bude snižovat až na 120 kg v roce 2029. Bohužel zákonodárci touto úpravou postihují obce s velkým množstvím rekreačních nemovitostí, protož jejich odpad je rozpočítán mezi trvale bydlící. Rok 2021 je z pohledu nového zákona jako přechodný a řada věcí se bude zavádět postupně. Ovšem třeba prováděcí předpisy, které mají být platné od ledna 2022 parlament stále neschválil. I to je důvod, proč jsme museli odložit výběrové řízení na svozovou firmu a čekáme na zákonný rámec.

 

Sledování produkce odpadů je jednou ze základních podmínek pro jeho snižování. Proto všem doporučuji sledovat své vlastní odpady v aplikaci Chytré odpady (Econit). Pokud ještě nemáte své přístupové heslo, napište mi:  mistostarosta@prostrednibecva.cz.

 

A jaký je nejlepší odpad? No přeci ten, který vůbec nevznikne.

 

Alena Srovnalová, místostarostka

 

SOUBOR V PDF