Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Poplatek za odpad v roce 2020

Obec zvýšila poplatek za odpad pro rok 2020 na 550 Kč ročně. Zároveň zavádí slevy pro domácnosti, které vyprodukují malé množství směsného komunálního odpadu.

Náklady na likvidaci komunálního odpadu obci neustále rostou. V loňském roce jsme dopláceli téměř 0,5 mil. Kč. Ve srovnání s ostatními obcemi máme stále vysoké množství směsného komunálního odpadu (SKO) na osobu. To je odpad, který jde z domácnosti do popelnic, odkud ho odveze svozová firma na skládku, kde obec zaplatí za jeho uložení. Možná jste v poslední době zaznamenali v médiích, že vláda schválila novelu zákona o odpadech, která počítá s postupným zvyšování poplatků za skládkování z dnešních 500 Kč/t až na 1850 Kč/t v roce 2030 a zákaz skládkování využitelných odpadů v témže roce. Pro zajímavost, obec dnes platí za skládkování odpadu nejen poplatek ze zákona (500 Kč), ale k tomu musíme připočítat také poplatek provozovateli skládky (500 Kč). Tuna uskladněného odpadu, včetně přepočtené dopravy nás přibližně přijde na 2 000 Kč. Zároveň novela zavádí tzv. motivační slevu. Obce, které z komunálního odpadu vytřídí 45% (rok 2020) až 75% (rok 2027) budou mít poplatek za skládkování nižší.

A jak se to všechno promítá do odpadového hospodářství naší obce? V roce 2018 jsme zde vyprodukovali přes 500 tun odpadu (včetně objemného ze sběrného dvoru). Z toho Pouze necelých 19% jsme vytřídili. Z toho plyne, že už v příštím roce náklady obci za odpad porostou a tedy doplatek obce se s největší pravděpodobností ještě zvýší. Z tohoto důvodu se zastupitelé rozhodli navýšit místní poplatek za odpad, ale také nastavit motivační systém pro občany, kteří produkují méně směsného komunálního odpadu. Vytvořili jsme tři tarifní pásma slev, které jsme odstupňovali: 0 – 50 – 100 Kč. Občanům, kteří tvoří minimum odpadu zůstává poplatek stejný, tzn. 450 Kč. Sleva je vypočítána podle počtu svozů popelnic a počtu členů v domácnosti. Čím méně svozů, tím vyšší sleva. Nově svozová firma nebude sledovat naplněnost, ale pouze svoz celé popelnice. Občané mohou žlutým žetonem označit, že popelnici v daném termínu nechtějí vyvést. Žetony bude obec distribuovat do schránek na začátku roku 2020. Nadále platí, že nádoba určená ke svozu musí být umístěna max. 2 metry od komunikace.

Přehled tarifních pásem ke stažení.

Vyhláška o místním poplatku za odpad nadále zachovává systém slev za tříděný odpad. Tzn. 1 evidovaný pytel = sleva 10 Kč. Maximální sleva je do výše 200 Kč. Ti nejlepší se mohou dostat na 250Kč/os. Zůstává také následují osvobození od poplatku (nutno doložit):

  • Děti do 2 let
  • Osoby umístěné v domovech pro seniory, se zvláštním režimem apod.
  • Osoby s trvalým pobytem na Obecním úřadě Prostřední Bečva
  • Osoby žijící déle než 3 měsíce v zahraničí

Občané nad 70 let mají slevu ve výši 200 Kč. Pokud produkují minimum odpadů a zároveň třídí, mohou v současnosti snížit svůj poplatek až na 50 Kč/rok.

Alena Srovnalová