Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Hřbitov, vyřízení pohřbu

 

Kde, s kým a kdy jednat

SPRÁVCE POHŘEBIŠTĚ - Rudolf Drozd 732 832 423
- veškeré stavby pomníků, zemní a úklidové práce (odvoz přebyzečné hlíny, věnců a květin)

POHŘEBNÍ SLUŽBA - Milan Olšanský, Láň 1690, Rožnov pod Radhoštěm - 571 654 797
- vykopání hrobu a ostatní sklužby spojené s pohřbením (prosíme o 3 kusy smutečního parte)

ZVONĚNÍ ZA ZEMŘELÉ - Ludmila Bilová - 724 413 473 (v nepřítomnosti zastupuje Václav Holčák)
 
HUDBA - Alois Krupa - 702 625 156
                Josef Blinka - 731 658 293
 

Provozní doba hřbitova

Provozní doba, kdy je hřbitov zpřístupněn veřejnosti:
LÉTO:   8.00 - 19.00 hod.
ZIMA:    8.00 - 16.00 hod.

 
Hrobová místa
Žádosti o zřízení hrobových a urnových míst přijímá obecní úřad - starosta Ing. Radim Gálik.
Na hrobové místo vybrané na hřbitově (po dohodě se správcem hřbitova) se sepíše nájemní smlouva na obecním úřadě.
Ve smlouvě bude uveden nájemce a jeho zástupce.
V pokladně obecního úřadu se uhradí poplatek za nájem, služby a hrobový (urnový) rám.

Aktuálně volná hrobová místa lze ověřit na https://www.gobec.cz/prostredni-becva/#19/2031293.1/6349886.2/CwbgTAbAxlIHIEM5A


Důležité informace

Upozorňujeme nájemce hrobových míst, aby oznamovali jakékoliv, i dodatečné (urna), ukládání ostatků na místním hřbitově. Tato povinnost jim vyplývá ze zákona o pohřebnictví č. 256/2001 Sb., v platném znění § 21 a dle smlouvy o nájmu. Oznámení mohou podat na obecním úřadě Prostřední Bečva nebo správci hřbitova panu Rudolfu Drozdovi (tel. 732 832 423).
Oznámení musí obsahovat: Jméno a příjmení, datum a místo narození, datum a místo úmrtí, rodné číslo, den pohřbu (žehu), popřípadě datum uložení urny.
 

 

Doplňující informace:

Přivolaný lékař provede prohlídku zemřelého a vystaví ohledací list.
 
S pohřební službou následně dojednáte veškeré podmínky pohřbu. 
 
Pokud vám zemřel manžel, manželka, druh, družka nebo dítě, máte nárok na volno s náhradou mzdy na den pohřbu a na další dva dny potřebné k vyřizování záležitosti s tím spojených.
 
Kam odevzdat doklady zemřelého:
 
Druh dokladu Místo odevzdání
Občanský průkaz Matrika obecního úřadu v místě úmrtí nebo bydliště
Řidičský průkaz Dopravní inspektorát
Kartička pojištěnce Zdravotní pojišťovna
Cestovní pas Obecní úřad - oddělení pasů
Vojenská knížka Vojenská správa
Oddací list Matrika obecního úřadu
Rodný list Matrika obecního úřadů
Starobní důchod Česká správa sociálního zabezpečení, Česká poště

Ohledací list na matriku zasílá lékař, který jej vystavil. Po předložení uvedených dokladů vystaví matrika úmrtní list a během následujících týdnů jej zašle tomu, kdo objednával pohřeb.

Pohřebné
Pohřebné slouží jako příspěvek na úhradu nákladů, které jsou spojeny s vypravením pohřbu. Nárok na něj vám vzniká, pokud:
  • jste vypravili pohřeb nezaopatřenému dítěti,
  • jste vypravili pohřeb osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte.
Zemřelá osoba musela mít navíc v době úmrtí trvalý pobyt na území České republiky. Pokud jste nárok na tuto sociální dávku splnili, vyplatí vám ji jednorázově, a to ve fixní výši 5000 Kč.
 
Důchody
Další sociální dávka, na kterou může vzniknout nárok, je vdovský, vdovecký, anebo sirotčí důchod. O oba typy důchodů se žádá na Okresní správě sociálního zabezpečení.