Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Obecní poplatky

ODPADY A PSI

 
Poplatky za popelnice
  • Občan trvale bydlící v obci 550,- Kč/rok.
  • Občan starší 70 let 350,- Kč/rok.
  • Dítě do 2 let věku je od poplatku osvobozeno.
Slevy za tříděný odpad 10 kč za pytel na osobu, maximálně 20 pytlů za rok. Sleva za minimální svoz směsného odpadu až do výše 100 Kč/osoba. Více na https://www.prostrednibecva.cz/odpady-2
Splatnost 30.9.20xx
 

Poplatek PDO pro rekreační objekty

  • Objekt k individuální rekreaci 550,- Kč/rok.
Splatnost poplatku 30.9.20xx.
 

Tříděný odpad

Obec zajišťuje pravidelný svoz tříděného odpadu (plasty, nápojové kartony - tetrapaky, sklo a papír) dle zveřejňovaného  harmonogramu na pololetí. Pytle na tříděný odpad společně se štítky na jejich označení lze zdarma vyzvednout na Obecnímu úřadě v pokladně či podatelně.
 

Poplatek ze psa

Výše poplatku činí 100 kč /psa/rok.
Za druhého a každého dalšího 150 kč/rok
Splatnost do 31.9.20xx
 

VODNÉ A STOČNÉ

Cena za dodávku vody

Cena za dodávku pitné vody z obecního vodovodu obce Prostřední Bečva je pro všechny odběratele ve výši :
Cena bez DPH 28,18 Kč/m3
Cena včetně 10% DPH 31,- Kč/m3
Spatnost poplatku - vyúčtování se provádí pololetně.
 

Cena za stočné

Cena bez DPH 28,18 Kč/m3
Cena včetně 10% DPH 31,- Kč/m3
Splatnost poplatku - vyúčtování se provádí pololetně.
 

POPLATEK Z POBYTU

Dle zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích a vyhlášky 4/2021 Obce Prostřední Bečva má ubytovatel povinnost vybrat a následně odvést poplatek z pobytu, který je stanoven na výši 20Kč/osoba za každý i započatý den pobytu s vyjímkou dne počátku pobytu.

Tento neuhrazený poplatek lze vymáhat až 3 roky zpětně.

Každá FO i PO poskytující ubytovací služby v katastru Prostřední Bečvy má povinnosti do 15. dne od data zahájení poskytování ubytování podat správci poplatku (Obci Prostřední Bečva) Oznámení o zahájení ubytování.

Splatnost poplatku je vždy do 15. dne následujícího pololetí (za I. pololetí do 15.7. a za II. pololetí do 15.1.). Platbu lze provést na č.ú. Obce Prostřední Bečva 1771178389/0800, Česká spořitelna Rožnov p/R. (VS vaše IČ a do poznámky prosím uveďte jméno/název organizace a že se jedná o poplatek z pobytu) nebo hotově na pokladně OÚ a to vždy současně s doložením/zasláním Evidence vybraných ubytovacích poplatků.

Nebudou-li poplatky zaplaceny, vyměří správce poplatku (Obec Prostřední Bečva) poplatek platebním výměrem. Nezaplacené poplatky může správce poplatku zvýšit až trojnásobně.

Odvádějte proto poplatky z pobytu poctivě a včas!!!Kde, s kým a kdy jednat

Obecní úřad Prostřední Bečva, Prostřední Bečva 272, 756 56
Pokladna - Bc. Lenka Mikulenková
tel. 571 612 586, email: pokladna@prostrednibecva.cz
pondělí a středa 07:00 - 11:30 a 12:00 - 16:30