Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Prezidentské volby 2023

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2023

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil na dny 13. a 14. ledna 2023 volbu prezidenta republiky (I. kolo), 27. a 28. ledna 2023 (II.kolo)

  • Voličem je občan ČR, který nejpozději 14. ledna 2023 dovrší věku 18 let; ve druhém kole pak i občan ČR, který nejpozději 28. ledna 2023 dovrší věku 18 let, za podmínky, že nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a nemá omezenou svéprávnost k výkonu práva volit.

  • Hlasovací lístky pro volbu prezidenta republiky jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo kandidáta. Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem prvního kola volby (10. ledna 2023). Pro druhé kolo volby obdrží voliči hlasovací lístky až ve volební místnosti. Vzorové hlasovací lístky a informace o případných tiskových chybách na hlasovacím lístku jsou zveřejněny ve volební místnosti.

  • Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky. S voličem, který nemůže ze zdravotních důvodů vybrat zvolený hlasovací lístek nebo nemůže číst, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

  • Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

  • Od vyhlášení voleb, tj. od 1. 7. 2022, může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz. Voličský průkaz opravňuje k hlasování v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Žádost o vydání voličského průkazu podává volič zapsaný ve stálém seznamu voličů u obecního úřadu dle místa svého trvalého pobytu. Volič zapsaný ve zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem žádá o vydání voličského průkazu zastupitelský úřad, který vede zvláštní seznam, ve kterém je volič zapsán.

    Více informací k voličským průkazům ZDE

  • Při nadcházející volbě prezidenta republiky budou moci znovu hlasovat i lidé, kteří jsou v karanténě či izolaci z důvodu nákazy nemocí covid-19. Způsoby hlasování jsou stejné, jaké se osvědčily v krajských volbách v roce 2020 a volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021. Dne 2. listopadu 2022 schválila vláda  návrh ministra vnitra, který umožní v lednové volbě prezidenta hlasovat i lidem v karanténě či izolaci kvůli nemoci covid-19. Způsoby zůstávají stejné jako při krajských volbách a sněmovních volbách v minulých letech, tedy hlasování drive-in, v uzavřeném pobytovém zařízení nebo do zvláštní přenosné volební schránky.