Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Komunální volby 23. - 24.9.2022

Komunální volby 23. - 24.9.2022

Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční v pátek dne 23.09.2022 od 14.00 hodin do 22.00

hodin a v sobotu dne 24.09.2022 od 08.00 hodin do 14.00 hodin

V obci Prostřední Bečva je stanoven jeden volební okrsek a volební místností je obřadní síň v budově Obecního úřadu Prostřední Bečva.

Zásady hlasování

Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Volič hlasuje osobně, zastoupení druhou osobou není přípustné. Po příchodu do volební

místnosti prokáže volič svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem

nebo cestovním pasem ČR. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými

doklady, nebude mu hlasování umožněno.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Volič je zapsán ve stálém seznamu voličů v obci, kde má trvalý pobyt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hlasovací lístky obdrží volič nejpozději 3 dny přede dnem voleb (20. září 2022).

Vzorový hlasovací lístek a informace o případných tiskových chybách jsou zveřejněny ve

volební místnosti.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se kandidatury nebo

odvolání kandidáta (pokud registrační úřad obdržel prohlášení do 48 hodin před zahájením

voleb). Při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta

nepřihlíží.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Každý volič ve volební místnosti po prokázání totožnosti a po záznamu ve výpisu ze stálého

seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise úřední obálku, která je opatřena úředním

razítkem obecního úřadu. Na požádání mu komise vydá i hlasovací lístek.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.

V obci Prostřední Bečva bude voleno 11 členů zastupitelstva obce.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro volby do zastupitelstva obce Prostřední Bečva byly zaregistrovány tyto volební strany:

Kandidátní listina

KDU-ČSL

Sdružení nezávislých kandidátů

Šance pro lepší Prostřední Bečvu

VIZE 26

Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k

úpravě hlasovacího lístku. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu

hlasovacího lístku, nebude mu hlasování umožněno.

Volič může upravit hlasovací lístek jedním ze způsobů:

1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu

volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku

v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a

to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva

obce má být zvoleno.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před

jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je

dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle

pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů

zastupitelstva.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní

kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí

do volební schránky.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, nemůže číst nebo psát,

může být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, ne však člen okrskové

volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, popřípadě i

úřední obálku vložit do volební schránky.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat obecní úřad a v den voleb

okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné

volební schránky. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy

s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Fotogalerie