Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Odpady

Od roku 2017 byl v obci Prostřední Bečva zaveden evidenční systém odpadů Econit, který monitoruje produkci směsného odpadu a tříděného odpadu. Každá domácnost s minimálně jednou trvale přihlášenou osobou má pro označení svých odpadů unikátní kód. (Informace k systému Econit).

Návod k přihlášení do systému Econit na chytreopady.cz.

Poplatek za odpady v letošním roce 2024 stoupne o 150 Kč na 700 Kč za osobu/rok. Důvodem poměrně razantního navýšení je několik faktů. Poplatek za odpad nebyl navyšován pět let. Díky inflaci a novému zákonu o odpadech, jehož filozofií je minimalizovat směsný komunální odpad a penalizovat jeho ukládání na skládku, se obci náklady na svoz a likvidaci odpadu zvedají. Také komunální odpady změní sazbu DPH a to z 15% na 21%.

Změny jsou i ve slevách, které poplatníci na Prostřední Bečvě mohou čerpat. Stále zůstává osvobození od poplatků pro děti do dvou let a úleva pro seniory nad 70 let ve výši 200 Kč. Za 1 pytel vytříděného odpadu bude sleva 5 Kč, při max. množství 20 ks. Naopak navyšujeme slevu za minimalizaci směsného komunálního odpadu. Z 50 – 100 Kč na 100 – 200 Kč v roce 2024. Pokud občané budou třídit a odevzdávat min. popelnic ke svozu, mohou dosáhnout až na 300 Kč slevu a výsledný poplatek si snížit na 400 Kč. Díky motivačnímu systému a slevám drtivá většina občanů už dnes neplatí poplatek v plné výši, ale čerpá slevu více jak 100 Kč.

Rekreační objekty mají jednotnou sazbu poplatku za odpad 700 Kč/rok.

Svoz odpadů I. pololetí 2024 ZDE

Zpráva o odpadech 2023

Zpráva o odpadech 2022

Zpráva o odpadech 2021

Tříděný odpad
Obec zajišťuje pravidelný svoz tříděného odpadu (plasty, nápojové kartony - tetrapaky, sklo a papír) dle zveřejňovaného  harmonogramu na pololetí. Pytle na tříděný odpad společně se štítky na jejich označení lze zdarma vyzvednout na Obecnímu úřadě v pokladně nebo na podatelně

Recyklační značky zde

Sběrný dvůr

Provozní doba
středa:  7.30 - 11.30     12.00 - 16.30
sobota: 8.00 - 11.30

Sběrný dvůr bere odpady pouze od občanů s trvalým pobytem v Prostřední Bečvě s výjimkou majitelů chat a chalup v katastru obce Prostřední Bečva. Provozovatelem sběrného dvora je Obec Prostřední Bečva, kontaktní osoba: Mgr. Alena Srovnalová (mistostarosta@prostrednibecva.cz).

Ve sběrném dvoře lze odevzdat tyto druhy odpadů:

 • velkoobjemový odpad (např. nábytek, koberce, matrace...)

 • směsný komunální odpad: pouze majitelé rekreačních nemovitostí nebo občané, kam nezajíždí (i nepravidelně v zimním období) svozová firma

 • elektrospotřebiče (např. ledničky, televize, počítače, monitory)

 • světelné zdroje (stropní svítidla, lampičky, žárovky, zářivky)

 • Stavební suť (zbytky zdiva - cihly, beton, kachličky aj.)

 • tříděný odpad (plasty, sklo, papír, nápojové kartony) - pytle s tříděným odpadem lze odložit na vyhrazeném místě ve sběrném dvoře i mimo provozní dobu

 • nebezpečný odpad (obaly od nebezpečného odpadu - barvy, chemikálie aj.)

 • sklo (tabulové sklo nebo kusy, které se nevejdou do pytlů)

 • jedlé oleje - zelená popelnice před branou SD. Oleje odkládejte v PET lahvích.

 • kovový odpad (Větší kovový šrot vykupuje nedaleká sběrna Delkos, která má pobočku na Hutisku-Solanci)

Celý sběrný dvůr je monitorován kamerovým systémem a na odkládání odpadu dohlíží pověřený pracovník. 

Ve sběrném dvoře nelze odevzdat:

 • pneumatiky - nechejte v pneuservisu, kde vám je vyměňují

 • stavební odpad - vyřazená okna, střešní krytina

 • textil - staré oblečení, lůžkoviny - odkládejte do bílého kontejneru Nadace Sova za Domem služeb na Prostřední Bečvě.

Bioodpad

Umístění velkoobjemových kontejnerů na bioodpad:

 • Kněhyně - odbočka k RS Kotouč

 • Bacov - u hřiště

 • Sokolovna

 • U sběrného dvora

Mapa umístění kontejnerů: https://mapy.cz/s/pemojucata

Do kontejnerů lze umístit větší množství odpadu ze zahrady: tráva, plevel, seno, sláma, listí, květiny, zelenina a spadané ovoce, hlína z květináčů, kůra, větvě apod. do 30 cm. Odpad z domácnosti: zbytky jídel rostlinného původu, ovoce a zelenina, slupky, vylouhovaný čaj a káva včetně filtračních sáčků, hobliny. Rozhodně sem nevhazujte: kamení, dlouhé větve a pařezy, stavební odpad, tekuté zbytky pokrmů, oleje a tuky, maso, kosti a kůže, uhynulé živočichy, exkrementy, popel z briket a uhlí, jednorázové pleny, nebezpečné látky ani jiný než uvedený biologicky rozložitelný odpad. Tímto by byl obsah kontejneru znehodnocen.

Kontejnerová hnízda

Ve vybraných lokalitách s koncentrací chat a chalup jsou umístěny kontejnery 1100 l - Kněhyně Kopečky, Kněhyně Kotouč, Bacov u školy, Bacov u Šírů a nad Zavadilkou směr Galka.

 • kontejnery slouží pro ukládání odpadu pouze od majitelů rekreačních nemovitostí.

 • do boxu na papír patří jen odpad v modrých pytlech, popř. SEŠLAPANÉ KARTONY A PŘEVÁZANÉ provázkem

 • u kontejnerů neodkládejte volně ložený odpad - např. vysloužilé elektro, pytle s tříděným odpadem apod. - pro jeho odložení slouží sběrný dvůr. Výjimkou jsou pytle s odpadem majitelů nemovitostí mimo trasu svozové firmy odložené bezprostředně před svozem.

Fotogalerie