Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Odpady

Od roku 2017 obec Prostřední Bečva zavádí evidenční systém odpadů Econit, který monitoruje produkci směsného odpadu a tříděného odpadu. Každá domácnost s minimálně jednou trvale přihlášenou osobou má pro označení svých odpadů unikátní kód. (Informace k systému Econit).

Návod k přihlášení do systému Econit na chytreopady.cz.

Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2022 je 550 Kč. Trvale bydlící obyvatelé mají možnost uplatnit slevu za třídění odpadu do max. výše 200 Kč (více ve vyhlášce OZV 6/2021) a dále pak max 100 Kč slevu za minimální svoz směsného odpadu. Výše slevy a výpočet podle počtu členů v domácnosti viz. obrázek níže. Platí, že čím méně popelnic odevzdá občan ke svozu, tím větší bude mít nárok na slevu. Žluté žetony pro označení popelnic, které nejsou určeny ke svozu, jsou k dostání na obecním úřadě. Změny v systému vypočítání poplatku za odpad od roku 2020.

Rekreační objekty mají jednotnou sazbu poplatku za odpad 550 Kč/rok.

Svoz odpadů 2. pololetí 2022 zde.

Recyklační značky zde

Zpráva o odpadech 2021

Tříděný odpad
Obec zajišťuje pravidelný svoz tříděného odpadu (plasty, nápojové kartony - tetrapaky, sklo a papír) dle zveřejňovaného  harmonogramu na pololetí. Pytle na tříděný odpad společně se štítky na jejich označení lze zdarma vyzvednout na Obecnímu úřadě v pokladně nebo na podatelně

Sběrný dvůr

Provozní doba
středa:  7.30 - 11.30     12.00 - 16.30
sobota: 8.00 - 11.30

Sběrný dvůr bere odpady pouze od občanů s trvalým pobytem v Prostřední Bečvě s výjimkou majitelů chat a chalup v katastru obce Prostřední Bečva. Provozovatelem sběrného dvora je Obec Prostřední Bečva, kontaktní osoba: Mgr. Alena Srovnalová (mistostarosta@prostrednibecva.cz).

Ve sběrném dvoře lze odevzdat tyto druhy odpadů:

 • velkoobjemový odpad (např. nábytek, koberce, matrace...)

 • směsný komunální odpad: pouze majitelé rekreačních nemovitostí nebo občané, kam nezajíždí (i nepravidelně v zimním období) svozová firma

 • elektrospotřebiče (např. ledničky, televize, počítače, monitory)

 • světelné zdroje (stropní svítidla, lampičky, žárovky, zářivky)

 • Stavební suť (zbytky zdiva - cihly, beton, kachličky aj.)

 • tříděný odpad (plasty, sklo, papír, nápojové kartony) - pytle s tříděným odpadem lze odložit na vyhrazeném místě ve sběrném dvoře i mimo provozní dobu

 • nebezpečný odpad (obaly od nebezpečného odpadu - barvy, chemikálie aj.)

 • sklo (tabulové sklo nebo kusy, které se nevejdou do pytlů)

 • jedlé oleje - zelená popelnice před branou SD. Oleje odkládejte v PET lahvích.

 • kovový odpad (Větší kovový šrot vykupuje nedaleká sběrna Delkos, která má pobočku na Hutisku-Solanci)

Celý sběrný dvůr je monitorován kamerovým systémem a na odkládání odpadu dohlíží pověřený pracovník. 

Ve sběrném dvoře nelze odevzdat:

 • pneumatiky - nechejte v pneuservisu, kde vám je vyměňují

 • stavební odpad - vyřazená okan, střešní krytina

 • textil - staré oblečení, lůžkoviny - odkládejte do bílého kontejneru Nadace Sova za Domem služeb na Prostřední Bečvě.

Bioodpad

Umístění velkoobjemových kontejnerů na bioodpad:

 • Kněhyně - odbočka k RS Kotouč

 • Bacov - u hřiště

 • Sokolovna

 • U sběrného dvora

Mapa umístění kontejnerů: https://mapy.cz/s/pemojucata

Do kontejnerů lze umístit větší množství odpadu ze zahrady: tráva, plevel, seno, sláma, listí, květiny, zelenina a spadané ovoce, hlína z květináčů, kůra, větvě apod. do 30 cm. Odpad z domácnosti: zbytky jídel rostlinného původu, ovoce a zelenina, slupky, vylouhovaný čaj a káva včetně filtračních sáčků, hobliny. Rozhodně sem nevhazujte: kamení, dlouhé větve a pařezy, stavební odpad, tekuté zbytky pokrmů, oleje a tuky, maso, kosti a kůže, uhynulé živočichy, exkrementy, popel z briket a uhlí, jednorázové pleny, nebezpečné látky ani jiný než uvedený biologicky rozložitelný odpad. Tímto by byl obsah kontejneru znehodnocen.

Kontejnerová hnízda

Ve vybraných lokalitách s koncentrací chat a chalup jsou umístěny kontejnery 1100 l - Kněhyně Kopečky, Kněhyně Kotouč, Bacov u školy, Bacov u Šírů a nad Zavadilkou směr Galka.

 • kontejnery slouží pro ukládání odpadu pouze od majitelů rekreačních nemovitostí.

 • do boxu na papír patří jen odpad v modrých pytlech, popř. SEŠLAPANÉ KARTONY A PŘEVÁZANÉ provázkem

 • u kontejnerů neodkládejte volně ložený odpad - např. vysloužilé elektro, pytle s tříděným odpadem apod. - pro jeho odložení slouží sběrný dvůr. Výjimkou jsou pytle s odpadem majitelů nemovitostí mimo trasu svozové firmy odložené bezprostředně před svozem.

Fotogalerie