Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Povinné informace


1. Oficiální název:
Obec Prostřední Bečva   
756 56 Prostřední Bečva č.p. 272


 2. Důvod a způsob založení:
Zákon 128/2000 Sb. o obcích:
Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce Prostřední Bečva
Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem
vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.


 3. Kontaktní spojení:
Obecní úřad Prostřední Bečva
756 56 Prostřední Bečva č.p. 272
tel. 571 643 229
Datová schránka:  wiea7pb


 4. Bankovní spojení - základní běžný účet:
1771178389/0800, Česká spořitelna Rožnov p/R


 5. IČO:
00304221


 6. DIČ:
Obec Prostřední Bečva je plátce DPH, CZ00304221


 7. Žádost o informace:
Získávání informací je možno přímo na obecním úřadě:
Obecní úřad Prostřední Bečva, 756 56 Prostřední Bečva č.p.272
Kde je pro veřejnost otevřeno vždy v pondělí a středu ( 7,00 - 11,30 , 12,00 - 16,30 hodin).
Dále můžete využít služeb elektronické podatelny ( obec@prostrednibecva.cz)
Tel.: 571 643 229
Informace se zveřejňují těmito způsoby:

  •  na úřední desce obecního úřadu

  • prostřednictvím internetových stránek obce

  • ve Zpravodaji obce Prostřední Bečva

  • na informačních tabulích

Zveřejňované informace- např.:

  • usnesení z jednání zastupitelstva obce Prostřední Bečva

  • obecně závazné vyhlášky obce Prostřední Bečva

  • rozpočet obce Prostřední Bečva


 8. Příjem žádostí a dalších podání:
Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, písemně, prostřednictvím telekomunikačního zařízení.
Ústní žádosti, na které není vyžadována písemná odpověď, se neevidují. Ústní žádosti, na které je vyžadována písemná odpověď, evidují příslušní pracovníci, kterých se příslušná žádost týká.
Žadatelem pro účel zákona č. 106/1999 Sb. je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.
Písemná žádost je doručena obecnímu úřadu Prostřední Bečva, kde je zaevidována na podatelně OÚ a postoupena příslušnému pracovníkovi, který žádost vyřídí. Žádost je podána dnem, když byla zaevidována na podatelně.
Z podání musí být zřejmé:

  • kdo ji činí - jméno, příjmení, adresa žadatele nebo název a sídlo právnické osoby ( je-li o informaci žádáno jejím jménem), podpis žadatele, u žádosti podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná dentifikace žadatele ( např. elektronická adresa) 

  • jaká informace je požadována

  • kterému povinnému subjektu je určena ( OÚ Prostřední Bečva)

Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a obecní úřad žádost odloží.
V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne zpracovatel o zamítnutí žádosti.
V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli.


9. Opravné prostředky
Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
Rozhodnutí o informaci se doručuje do vlastních rukou žadatele.
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti nebo od doručení rozhodnutí.
Odvolání se podává pouze písemnou formou a adresuje se na obecní úřad. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, v čem je spatřováno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele.
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. obecní úřad neposkytuje informace, u nichž to stanoví zákon, tj. v případě ochrany utajovaných skutečností ( §7), ochrany osobnosti a soukromí (§8), ochrany obchodního tajemství (§9), ochrany důvěrnosti majetkových poměrů ( §10) a dále v případě dalších omezení práva na informace (§11). V souladu s tímto ustanovením (§11) obecní  úřad stanovil, že neposkytuje informace, které se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu a dále v případě, že jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí úřadu do doby, když se příprava ukončí rozhodnutím.
Informace se neposkytují elektronickou poštou.


 10. Návody na řešení nejrůznějších životních situací:
Prodrobné postupy pro vyřizování záležitostí a řešení situací občana najdete v kategorii "Jak vyřídit".


11. Nejdůležitější předpisy
zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
zákon č. 500/2004 Sb. - Správní řád
zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Obecně závazné vyhlášky obce Prostřední Bečva - na www.prostrednibecva.cz


 12. Příspěvkové  organizace
 Základní škola a Mateřská škola Prostřední Bečva, okres Vsetín, 756 56  Prostřední Bečva